DATASKYDDS-
BESKRIVNING

Rekisterinpitäjä

Aimi kauneus

Y-tunnus: 2856833-5

Yhteystiedot

Aimi kauneus
Sipoonranta 10
01120 Sipoo
+358505560266

Rekisteriasioista vastaava henkilö
Jenny Söderblom
+358505560266

Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käytetään asiakkaan yhteydenpitoon puhelimitse, sähköpostitse ja postitse sekä asiakassuhteen hallintaan ja ylläpitoon. Asiakasrekisterin dokumenttien avulla säilytetään palvelun aikana kertynyt tarpeellinen tieto. Tiedon kerääminen tehdään objektiivisesti ja taustalla on aina asiakkaan etu.

Rekisterin tietosisältö
Asiakasrekisteri muodostuu kirjallisista asiakaskorteista ja sähköisestä tietokantajärjestelmästä. Tietokantajärjestelmään kerätään nimi, puhelinnumero, osoite ja sähköpostiosoite. Kirjalliset asiakaskortit koostuvat terveystilakortista ja asiakaskortista. Terveystilaselvitys takaa turvallisen hoidon asiakkaalle. Asiakaskortista käy ilmi hoidoissa käytetyt tuotteet ja muistiinpanot hoitoon liittyen.

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakas ilmoittaa tiedot itse puhelimitse, nettiajanvarauksen yhteydessä ja hoitoon tullessa.

Tietojen säilytys ja hävittäminen
Henkilötiedot poistetaan asiakasrekisteristä viiden vuoden jälkeen viimeisimmästä käynnistä.

Rekisteröidyn oikeudet
Asiakkalla on oikeus (henkilörekisterilaki 26§) nähdä hänestä tallentamat henkilötiedot. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti osoitteeseen Aimi kauneus, Sipoonranta 10 LK 7, 01120 Sipoo. Tarkastuspyynnössä tulee mainita että pyyntö koskee asiakasrekisterin rekisteritietoja. Jos asiakasta koskevat tiedot ovat virheelliset tai puutteelliset hän voi tehdä oikaisupyynnön. Oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti. Pyynnössä asiakas perustelee mitä tietoa hän vaatii korjattavaksi ja mikä on hänen mukansa oikea tieto. Asiakas voi muuttaa, täydentää ja poistaa tietojaan ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle. Huomioithan että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteisiä velvoitteita (esimerkiksi kirjanpito- ja verolainsäädännöstä johtuen) olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10§) määritellyn ajan mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle jos hän on tyytymätön lähettämänsä valituksen käsittelyyn.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset Tietoja ei luovuteta tai myydä kenenkään ulkopuolisen käyttöön.